VISI

Sebagai rakan strategik kepada pengurusan Kementerian Pembangunan Luar Bandar

Sabah (KPLBS) dan semua Pejabat Daerah dalam membuat perancangan dan

pelaksanaan IT.”

 

 

 

MISI

Menjana perkhidmatan yang terbaik dan cekap melalui penggunaan ICT bagi memenuhi

kepuasan pelanggan.

 

Mengoptiumkan penggunaan dan perlaksanaan sistem aplikasi kerajaan di Kementerian

dan semua Pejabat Daerah.

 

Menjana perancangaan dan pelaksanaan ICT dalam menyediakan perkhidamatan

pelanggan dalam Kementerian dan semua Pejabat Daerah.

 

Menjadi personel IT yang kompeten, berkualiti dan berdaya saing